Play Video

Naraščajoče zahteve gospodarstva in družbe po diplomantih z visokokakovostnim znanjem in veščinami 21. stoletja ali tako imenovanimi globalnimi kompetencami, so pričele narekovati tempo izobraževanja na univerzah in visokošolskih ustanovah tako v Evropi, kot v svetu. Akademsko osebje je pričelo, skozi izboljševanje didaktične usposobljenosti, izboljševati in inovirati svoje pedagoške prakse. Na ta način se razvija didaktična kultura na vseh nivojih delovanja univerz in visokošolskih ustanov.

Skladno z zgornjim spoznanjem in kot odziv na ugotovljene potrebe po didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev je v sklopu mednarodnega projekta Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu / Designing for Enhanced Competence through Active Participation in Higher Education (DECAP-HE) AMEU-ECM pripravila in izvedla program za začetno didaktično usposabljanje akademskega osebja slovenskih univerz in  visokošolskih ustanov Uvod v poučevanje in učenje v visokošolskem izobraževanju (UPUVI).

Zasnova programa temelji na smernicah aktivnega učenja in je skladno s potrebami študentov in kontekstom učnega okolja kar omogoča razvoj novih praks in učnih okolij, ki so osredinjeni na študenta in k praksi na način, da pripravijo študente na kakovostno delo in življenje v 21. stoletju. Le-to bo pripomoglo k opolnomočenju tako pedagoškega osebja kot tudi študentov, da preko aktivne participacije v visokošolskem izobraževanju razvijajo ključne, globalne kompetence za razvoj in prihodnost družbe.

Središče za okrepljeno poučevanje & inovacije (SOPI) je digitalna platforma, ki omogoča vpogled in uporabo gradiv programa UPUVI.

Paket sestavlja devet učnih enot, ki naslavljajo ključne teme in vprašanja sodobnega visokošolskega poučevanja. Gradivo za vsako od učnih enot obsega:

  • osnovno gradivo v obliki povzetka ključnih vsebin, konceptov in idej, ki so bili predmet obravnave na vsakem od srečanj (naslov dokumenta je enak naslovu teme);
  • dodatna gradiva z opisi in primeri specifičnih poučevalnih strategij in veščin;
  • delovne liste z vajami in praktičnimi nalogami za utrjevanje didaktičnih znanj in veščin ter za razvijanje refleksije in kritičnega razmišljanja o svojem poučevanju in profesionalnem razvoju (kot učitelj).

Vsa gradiva so brezplačna in si jih lahko prenesete, natisnete in po potrebi ponovno uporabite.

Vsebine, zajete v paketu didaktičnih gradiv predstavljajo uporaben in koristen vir informacij in spoznanj o vprašanjih sodobnega visokošolskega poučevanja ter so zato uporabno gradivo za samostojno učenje in profesionalni razvoj tako visokošolskih učiteljev in sodelavcev z daljšo ‘pedagoško kilometrino’, kot tudi tistih, ki šele vstopajo ali so pred kratkim vstopili v pedagoški poklic. Res pa je tudi, da zgolj seznanjanje s temi vsebinami in opravljanje v paket vključenih vaj in praktičnih nalog ne more nadomestiti palete izkustev in spoznanj, ki jih omogoča aktivna udeležba in sodelovanje v programu didaktičnega usposabljanja. Kot so v svojih vmesnih in končnih evalvacijah izvedenega programa zapisali mnogi udeleženci, je zanje največjo vrednost programa predstavljala možnost izmenjave izkušenj, refleksije in skupinskega dela, še zlasti diskusij, ki so se o posameznih temah in vprašanjih spontano razvile med udeleženci. Prav iz tega razloga je za vašo učinkovito uporabo paketa didaktičnih gradiv ključnega pomena, da se v svojem okolju povežete s kolegi in z njimi delite svoje izkušnje in spoznanja o temah in vprašanjih, obravnavanih v gradivih za posamezne učne enote ter skupaj z njimi iščete odgovore na težave in izzive, s katerimi se srečujete pri svojem pedagoškem delu.